Logo of University of Ecology and Management in Warsaw

I stOchrona środowiska, I stopnia stacjonarne

Tuition fee PLN 4,740 per semester
Application fee PLN 85 one-time
Registration fee PLN 490 one-time
More information

wseiz.pl/..ia/ochrona-srodowiska-i-stopnia 

Overview

Kierunek Ochrona Środowiska został wyróżniony certyfikatem Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego „Studia z przyszłością”. Wyróżnienie jest przyznawane najbardziej innowacyjnym, nowoczesnym i wartościowym kierunkom/programom studiów na polskich uczelniach.

Dlaczego warto studiować Ochronę Środowiska w WSEiZ w Warszawie?

 • W Polsce wydatki na ochronę środowiska wciąż rosną – w 2019 roku wyniosły ponad 64 mld zł. Obecne uwarunkowania prawne oraz wyzwanie stojące przed szeroko rozumianą ekologią w Polsce i Unii Europejskiej sprawiają, że przyszłość należy do ochrony środowiska ponieważ bez inwestycji w ochronę środowiska przyszłość nas, ludzi jest zagrożona. W związku z tym, jako absolwent kierunku Ochrona Środowiska I stopnia, będziesz realizował zadania takie jak:

- ograniczenie energochłonności,
- zwiększenie udziału wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
- racjonalizacja zużycia surowców,
- usprawnienie gospodarowania odpadami,
- zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz innych zanieczyszczeń atmosfery, co w kontekście stopnia zanieczyszczenia powietrza w Polsce ma ogromne znaczenie,
- poprawa jakości wód wraz z udoskonaleniem technicznym procesu oczyszczania ścieków.

 • Zagadnienia związane z ochroną środowiska to jedno z najważniejszych wyzwań w gospodarce światowej w XXI wieku – zgodnie z troską o planetę, jej zasoby i jakość życia przyszłych pokoleń. Oznacza to, że dla specjalistów z tej dziedziny będą otwierać się liczne ścieżki zawodowe. Jako absolwent tego kierunku będziesz mógł bardzo szybko odnaleźć się na rynku pracy oraz realizować projekty mające realny wpływ na środowisko naturalne.
 • Ochrona Środowiska to interdyscyplinarny kierunek studiów, łączący wiedzę przyrodniczą z kompetencjami inżynierskimi. Jako przyszły specjalista do spraw ochrony środowiska otrzymasz:

- kompleksową wiedzę związaną z zagrożeniami środowiska wynikającymi z działalności człowieka,
- wiedzę na temat sposobów naprawy (waloryzacji) środowiska przyrodniczego,
- umiejętności stosowania w praktyce różnorodnych technologii ochrony środowiska.

 • Jesteśmy jedną z dwóch niepublicznych uczelni na Mazowszu, która umożliwia studiowanie Ochrony Środowiska. Ekologia jest niezwykle ważnym aspektem funkcjonowania WSEiZ.
 • Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możesz pogłębić swoją wiedzą z zakresu ochrony środowiska na studiach II stopnia. Więcej na ten temat znajdziesz w tym miejscu.

Programme structure

Zakres studiów

60% zajęć na kierunku Ochrona Środowiska stanowią ćwiczenia: audytoryjne, laboratoryjne, projektowe i terenowe. Zajęcia prowadzone są m.in. w laboratoriach: biologicznym, botanicznym, mikrobiologicznym, chemicznym, biochemicznym, fizycznym, zoologicznym, toksykologicznym, mechaniki płynów, statyki i wytrzymałości materiałów, oczyszczania ścieków, informatyki.

Zależnie od realizowanej specjalności jako student zyskasz poszerzone kompetencje pozwalające na realizację zadań zawodowych w zakresie:

 • utylizacji, unieszkodliwiania przyrodniczego i technicznego użytkowania odpadów, gospodarki wodno-ściekowej oraz oddziaływania obiektów gospodarki odpadowej i wodnej na środowisko,
 • uwarunkowań technicznych, lokalizacyjnych, środowiskowych, ekonomicznych i prawnych działalności w zakresie wykorzystania i stosowania odnawialnych źródeł energii (biopaliw, energii słonecznej, energii wiatru, energii geotermalnej itp.),
 • udziału w opracowywaniu programów zrównoważonego rozwoju regionów, powiatów i gmin,
 • wdrażaniu w przedsiębiorstwach normatywnych systemów zarządzania środowiskowego; dokonywaniu oceny ekonomicznej efektywności oraz poszukiwaniu źródeł finansowania przedsięwzięć w ochronie środowiska,
 • czynnej ochrony biosfery, udziału w inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej, opracowywaniu ekspertyz przyrodniczych oraz raportów oddziaływania na środowisko, planowaniu i zarządzaniu obszarami Natura 2000 i innymi krajowymi formami ochrony przyrody, prowadzeniu monitoringu środowiska, programowaniu działań z zakresu kształtowania krajobrazu i zagospodarowania obszarów o wysokich walorach przyrodniczych.

Będziesz posiadał również umiejętności:

 • sprawnego posługiwania się piśmiennictwem fachowym oraz aktami prawnymi z zakresu
 • ochrony środowiska, działalności inżynierskiej oraz działalności gospodarczej,
 • skutecznej pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania własne oraz zadania zlecone.

Specjalności na kierunku ochrona środowiska rok akademickim 2024/2025:

 • Odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa.
 • Efektywność energetyczna.

Deklaracje dotyczące wyboru specjalności na kierunku Ochrona Środowiska podajesz przy składaniu dokumentów. Ostateczną decyzję o wyborze specjalności podejmiesz po drugim semestrze studiów I stopnia.
Aby zapoznać się ze szczegółowym wykazem przedmiotów na kierunku Ochrona Środowiska przejdź do programu studiów lub opisu specjalności. POBIERZ PROGRAM STUDIÓW

Career opportunities

Perspektywy zatrudnienia

Szczególnie obecnie poszukiwani są specjaliści z zakresu:

 • pozyskiwania i wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
 • planowania i koordynacji gospodarki wodno-ściekowej,
 • wdrażania systemów nowoczesnej gospodarki odpadowej,
 • doskonalenia procesów logistycznych w zakresie ochrony środowiska i wykorzystania jego zasobów,
 • opracowywania ekspertyz przyrodniczych, raportów oddziaływania na środowisko oraz programów zrównoważonego rozwoju regionów, powiatów i gmin.

Stanowiska pracy wymagające posiadania powyższych kompetencji czekają na ciebie w wyspecjalizowanych firmach i instytucjach zajmujących się wykorzystaniem OZE, gospodarką wodno-ściekową i odpadową oraz czynną ochroną środowiska. Pracę znajdziesz również w licznych przedsiębiorstwach produkcyjnych, biurach studialno-projektowych, jednostkach samorządu terytorialnego oraz administracji regionalnej i centralnej.

Apply now! Fall semester 2024/25
Application deadline
31 Aug 2024, 23:59:59
Central European Time
Studies commence
1 Oct 2024
Apply now! Fall semester 2024/25
Application deadline
31 Aug 2024, 23:59:59
Central European Time
Studies commence
1 Oct 2024
Logo
Logo