Logo of University of Ecology and Management in Warsaw

II stZarządzanie, II stopnia, niestacjonarne

Tuition fee PLN 4,200 per semester
Application fee PLN 85 one-time
Registration fee PLN 490 one-time
More information

wseiz.pl/..a/zarzadzanie-studia-ii-stopnia 

Overview

Dlaczego warto podjąć studia II stopnia na kierunku Zarządzanie w WSEiZ w Warszawie?

 • Rynek pracy stwarza liczne możliwości zatrudnienia absolwentów, szczególnie w:

- małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach zajmujących się działalnością w zakresie zgodnym ze zrealizowaną specjalnością np. produkcyjnych, usługowych, instytucjach konsultingowych, korporacjach międzynarodowych, agencjach badań rynku i reklamy, agencjach PR-owych,
- jednostkach administracji publicznej samorządowej, rządowej (centralnej i terenowej), państwowej oraz ich jednostkach gospodarczych,
- instytucjach non-profit.

 • Studia II stopnia to naturalna kontynuacja studiów licencjackich. Dzięki WSEiZ możesz uzyskać tytuł magistra w murach jednej uczelni, co pozwoli Ci jeszcze lepiej przygotować się na wyzwania zawodowe, jakie postawi przed Tobą rynek pracy.
 • Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie będą się sprawnie posługiwać nowożytnym językiem obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz językiem specjalistycznym z zakresu zarządzania, co pozwoli im podjąć aktywność w zinternacjonalizowanym środowisku. Absolwenci będą mogli kontynuować kształcenie na studiach podyplomowych oraz studiach trzeciego stopnia umożliwiających uzyskanie wysokospecjalistycznej wiedzy i kompetencji badawczych z zakresu wybranych dyscyplin naukowych w ramach nauk społecznych. Mogą ponadto doskonalić i poszerzać swoje kwalifikacje w ramach zinstytucjonalizowanych form kształcenia specjalistycznego (szkoleń, kursów, konferencji naukowoszkoleniowych itp.). Absolwenci będą potrafili inspirować i organizować działania służące własnemu rozwojowi zawodowemu oraz kształceniu innych w ramach świadomej realizacji koncepcji lifelong learning.

Programme structure

Zakres studiów

Jako absolwent zostaniesz wyposażony w zaawansowane umiejętności i kompetencje menedżerskie umożliwiające skuteczne i efektywne rozwiązywanie tych problemów, w tym:

 • krytycznej analizy, syntezy i twórczej interpretacji oraz oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali,
 • oceny wpływu makro- i mikrootoczenia na te zjawiska (procesy),
 • przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, w szczególności strategicznych, w oparciu o zasady etyki biznesu, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju.

Specjalności na kierunku Zarządzanie w roku akademickim 2024/2025:

 • Marketing i PR.
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem.

Deklaracje dotyczące wyboru specjalności na kierunku Zarządzanie są podawane przez kandydatów na studia przy składaniu dokumentów. Ostateczną decyzję o wyborze specjalności podejmujesz po pierwszym semestrze studiów II stopnia.

Aby zapoznać się ze szczegółowym wykazem przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia II stopnia, przejdź do programu studiów lub opisu specjalności. POBIERZ PROGRAM STUDIÓW

Career opportunities

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci studiów charakteryzować się będą kreatywnością i elastycznością, wykazywać będą postawę innowacyjną i otwartą na nowe rozwiązania, a zdobytą wiedzę będą potrafili zastosować w praktyce i zaadaptować do potrzeb zmieniającego się rynku pracy.

Zdobyte w czasie studiów umiejętności interpersonalne pozwolą absolwentom umiejętnie i efektywnie organizować i kierować pracą zespołową oraz skutecznie komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi 6 kręgami odbiorców, a także negocjować i przekonywać.

Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie będą przygotowani do pracy na stanowiskach:

 • specjalistycznych w systemie zarządzania,
 • menadżerów średniego i wyższego szczebla,
 • doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym,
 • a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Apply now! Fall semester 2024/25
Application deadline
31 Aug 2024, 23:59:59
Central European Time
Studies commence
1 Oct 2024
Apply now! Fall semester 2024/25
Application deadline
31 Aug 2024, 23:59:59
Central European Time
Studies commence
1 Oct 2024
Logo
Logo